Біляївка. Біляївський ДНЗ ясла-садок № 3 "Капітошка"

 

Правила прийому

1.1. Біляївський дошкільний  навчальний комунальний  заклад ясла-садок №3 «Капітошка», загального типу розвитку (далі - дошкільний заклад) створено на підставі рішення сесії Біляївської міської ради № 704-38/VІ від 25 листопада 2014 року.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 67602 Одеська область Біляївський район місто Біляївка вул. Отамана Головатого, 127 а.

1.3. Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БІЛЯЇВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК №3 «КАПІТОШКА» БІЛЯЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

1.4. Скорочена назва: КЗ «БІЛЯЇВСЬКИЙ ДНЗ Я/С №3 «КАПІТОШКА»

1.5. Засновник дошкільного закладу Біляївська міська рада Одеської області здійснює фінансування   дошкільного   закладу,   його  матеріально – технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує   будівництво  і  ремонт  приміщень,  їх  господарське  обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей, як безпосередньо  так і через інший орган у сфері управління

1.6. Дошкільний   заклад   в   своїй  діяльності  керується Конституцією    України,    Законами    України "Про освіту",  "Про  дошкільну освіту", Положенням  про  дошкільний  навчальний  заклад  України  (далі  -Положення), іншими нормативно - правовими актами, власним статутом.

1.7. Дошкільний  заклад  є  юридичною  особою, має печатку і штамп   встановленого   зразка,  бланки  з  власними  реквізитами, реєстраційний  рахунок  в  органах  Державного  казначейства  (для комунальних закладів).

1.8. Головною  метою  дошкільного  закладу  є  забезпечення  реалізації   права   громадян   на   здобуття  дошкільної  освіти,  догляді та оздоровленні  дітей,  створення  умов  для  їх фізичного,  розумового і  духовного розвитку.

1.9.  Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних   завдань  дошкільної  освіти:  збереження  та  зміцнення  фізичного  і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості,  розвиток  здібностей .

1.10.  Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює  діяльність в межах компетенції,    передбаченої    чиним  законодавством, Положенням  та даним Статутом.

  -   дошкільний  заклад  несе  відповідальність перед особою, суспільством і державою за: реалізацію  головних  завдань  дошкільної  освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту" ;

  -  забезпечення  рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

 -  дотримання     фінансової     дисципліни     та    збереження  матеріально-технічної бази.

     1.10. Взаємовідносини  між дошкільним закладом з юридичними і  фізичними особами визначаються угодами,  що укладені між ними.

 

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

     2.1. Заклад розрахований на 161 місце.

     2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.

     2.3. У дошкільному закладі функціонують  групи загального розвитку.

     2.4. Дошкільний заклад має групи з  денним  режимом перебування  дітей.

     2.5. Наповнюваність груп дітьми становить: група раннього віку 15 дітей дошкільний вік – 20 дошкільників.

     2.6.  Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі  путівки уповноваженого органу, заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що  дитина може  відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження,  документи для встановлення батьківської  плати.

     2.7.  За  дитиною  зберігається  місце  у дошкільному закладі  комунальної  форми  власності  у  разі  її  хвороби,  карантину,  санаторного  лікування,  на  час відпустки батьків або  осіб, які їх замінюють, а також у літній період  (75 днів).

     2.8.   Відрахування   дітей   із   дошкільного  закладу  може  здійснюватись:

       1.  за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

       2. на  підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість  її  подальшого  перебування в  дошкільному закладі цього   типу;

      3. у  разі  несплати  без поважних причин батьками або особами, які  їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців).

      4. у разі не відвідування дитиною дитячого закладу без поважної причини більше місяця;

     2.9.  Адміністрація дошкільного  навчального  закладу   зобов'язана
письмово  повідомити  батьків  або  осіб,  які  їх замінюють,  про
відрахування  дитини  за 10 календарних днів.

     2.10. Забороняється безпідставне відрахування дитини з  дошкільного
навчального закладу.

 

 3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює за  п'ятиденним  робочим тижнем протягом  10,5 годин. Вихідні дні  субота, неділя, святкові  тощо.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:

-   початок о 7.30 і закінчення роботи закладу - 18.00

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:  початок о сьомій тридцять – закінчення роботи о вісімнадцятій годині.

3.4. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: перша зміна – о сьомій тридцять початок, кінець -  о тринадцятій годині десять хвилин; друга зміна – початок  о дванадцятій годині двадцять хвилин, кінець роботи о вісімнадцятій годині.

 

4.ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  У  ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальний  рік  у  дошкільному  закладі  починається  01  вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня по 31 серпня оздоровлення дітей.

4.2. Зміст  дошкільної освіти визначається Базовим компонентом
дошкільної освіти  та  реалізується  згідно  з  Державною  базовою
програмою   та   іншими  додатковими  програмами  розвитку  дітей,
затвердженими МОН.

Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до  річного плану,  який  складається  на  навчальний  рік  та  період  оздоровлення.

4.3. Діяльність дошкільного  навчального  закладу регламентується планом роботи, який  складається  на  навчальний рік і оздоровчий  період, схвалюється    педагогічною радою, затверджується керівником закладу та  погоджується  з  уповноваженим органом управління освіти. План на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5.Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:  художньо-естетичний, музичний, фізкультурно-оздоровчий.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування на підставі угод з підприємцями з сертифікатами якості, відповідно встановлених санітарно-гігієнічних норм.

5.2. У дошкільному закладі встановлено: 3-х разове харчування.

5.3. Контроль   за   організацією   та   якістю   харчування, вітамінізацією страв,  закладкою продуктів харчування,  кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку,    правильністю   зберігання,   дотриманням   термінів  реалізації  продуктів  покладається  на  медичних  працівників  та  керівника дошкільного закладу.

 

 

 

 

 

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙУ ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1.Медичне обслуговування дітей  у  дошкільному  навчальному
закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками,
які входять  до  штату  цього  закладу  або  відповідних  закладів
охорони  здоров'я,  і  передбачає проведення обов'язкових медичних
оглядів,  у тому  числі  медичних  оглядів  перед  профілактичними
щепленнями,  проведення профілактичних щеплень згідно з календарем
щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному
етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та
інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

     До основних  обов'язків  медичних   працівників   дошкільного
закладу належать:

    - моніторинг стану  здоров'я,  фізичного  та нервово-психічного
розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

- організація і проведення  медичних  оглядів,  у  тому  числі,
поглиблених,   профілактичних  та  лікувально-оздоровчих  заходів, оцінка їх ефективності;

- здійснення контролю за  організацією  та  якістю  харчування,
дотриманням  раціонального  режиму  навчально - виховної діяльності,
навчального  навантаження;

- медичний контроль  за  виконанням  санітарно - гігієнічного  та
протиепідемічного   режиму;

- проведення санітарно - просвітницької   роботи   серед   дітей,
батьків або осіб,  які  їх  замінюють,  та працівників закладу;

   -   Медичне   обслуговування   дітей   дошкільного   закладу  здійснюється органом охорони здоров'я на безоплатній основі  відповідними закладами охорони здоров’я.

6.2. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує  належні  умови    для    роботи    медичного    персоналу   та   проведення  лікувально-профілактичних заходів.